ประวัติของไพศาลอินเตอร์ลิสซิ่ง

กว่า 15 ปีที่บริษัทได้ก่อตั้งเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน สินเชื่อรถบรรทุก บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มบุคคลและองค์กรอย่างมากมาย และยืนยันจะพัฒนาธุรกิจและบริการอย่างไม่หยุดยั้ง

 

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุก และจะดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์
ถูกต้อง โปร่งใส โดยยึดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ

พันธกิจ (MISSION)

1. บริษัท จะขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค
2. บริษัท จะเพิ่มจำนวนลูกค้าและยอดปล่อยสินเชื่ออย่างน้อยปีละ 20%
3. บริษัท จะให้บริการที่เป็นเลิศ อย่างมืออาชีพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
4. บริษัท จะมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
5. บริษัท จะให้ความสำคัญของการบริหารหนี้ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของธุรกิจเช่าซื้อ
6. บริษัท จะเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายทุกประการอย่างเคร่งครัด

Visitors: 497,109