ประกาศ บริษัทฯ

ขอประกาศ "การพ้นสภาพการเป็นพนักงาน" ของ นายเอกกมล บงเจริญ ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อการตลาด ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

บริษัท ไพศาลอินเตอร์ลิสซิ่ง จำกัด
ตำแหน่ง พนักงานสินเชื่อการตลาด
Visitors: 730,196